logo Timmer-Pneumatik GmbH          distributors wanted     order catalogues


fittingen


benaming F-DAIk-1/8-MSv
langtekst dubbelnippel - conisch, binnenschroefdraad/binnendraad
matchcode F-DAIk-1/8-MSv
catalogus Timmer 2001
pagina 60
benaming F-DAIk-1/4-MSv
langtekst dubbelnippel - conisch, binnenschroefdraad/binnendraad
matchcode F-DAIk-1/4-MSv
catalogus Timmer 2001
pagina 60
benaming F-DAIk-3/8-MSv
langtekst dubbelnippel - conisch, binnenschroefdraad/binnendraad
matchcode F-DAIk-3/8-MSv
catalogus Timmer 2001
pagina 60
benaming F-DAIk-1/2-MSv
langtekst dubbelnippel - conisch, binnenschroefdraad/binnendraad
matchcode F-DAIk-1/2-MSv
catalogus Timmer 2001
pagina 60

fittingenHome - 2006 Timmer-Pneumatik GmbH - Impressum