logo Timmer-Pneumatik GmbH          distributors wanted     order catalogues


fittingen


benaming F-TK-3/8-MSv
langtekst T-stuk - binnenschroefdraad, conisch
matchcode F-TK-3/8-MSv
catalogus Timmer 2001
pagina 65
benaming F-TK-1/4-MSv
langtekst T-stuk - binnenschroefdraad, conisch
matchcode F-TK-1/4-MSv
catalogus Timmer 2001
pagina 65
benaming F-TK-1/2-MSv
langtekst T-stuk - binnenschroefdraad, conisch
matchcode F-TK-1/2-MSv
catalogus Timmer 2001
pagina 65
benaming F-TK-1/8-MSv
langtekst T-stuk - binnenschroefdraad, conisch
matchcode F-TK-1/8-MSv
catalogus Timmer 2001
pagina 65

fittingenHome - 2006 Timmer-Pneumatik GmbH - Impressum